Poziv upnikom

Javni zavod Gasilski zavod Trbovlje – v likvidaciji poziva upnike, da v roku
35 dni od dneva objave tega poziva na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), prijavijo svoje terjatve do javnega zavoda v likvidaciji in jih s priloženimi ustreznimi dokazili o obstoju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na poslovni naslov:
GASILSKI ZAVOD TRBOVLJE – V LIKVIDACIJI,
Likvidacijski upravitelj Matjaž Lapi,
Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje,
s pripisom: PRIJAVA TERJATVE.

Likvidaciiski upravitelj prav tako poziva vse dolznike javnega zavoda Gasilski zavod Trbovlje – v likvidaciji, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do javnega zavoda v likvidaciji.

Vse podrobnosti so v priloženem Pozivu upnikom.

Javno zbiranje ponudb

Gasilski zavod Trbovlje, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje, v skladu z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 16., 17. in 18. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 31/18), objavlja javni poziv za oddajo ponudb za nakup gasilskega vozila GVGP-1 (Mazda B2500, 4×4).

Dokumentacija: Javno zbiranje ponudb